تێکستی گۆرانی خۆشم دەوێی 2 ميران علي

تێکستی گۆرانی خۆشم دەوێی 2 ميران علي

دڵبەرێڪی جوانی ئـای ڪە خـان و مـانی
چـەن شـاد و دڵـخۆشـم ڪە لەلام میـوانـی
وەرە دەسـتم بگـرە
وەرە لام دانیشــە
تـا بڕوانـی نێخـت دڵـم دەربـێ لە ڕیشـە

دانـە دانـە زوڵفەڪانت لادا هەتـا بـت بینـم
تـۆ شازادەی لە دڵـما تـۆ شاجوانـی ئـەوینـم
ماڵـم بەتۆوە خۆشـە شـار بەتـۆوە جوانـە
قوربانـی ئەو دڵـەت بـم ڪە چـەندە میهرەبـانە

دانـە دانـە زوڵفەڪانت لادا هەتـا بـت بینـم
تـۆ شازادەی لە دڵـما تـۆ شاجوانـی ئـەوینـم
ماڵـم بەتۆوە خۆشـە شـار بەتـۆوە جوانـە
قوربانـی ئەو دڵـەت بـم ڪە چـەندە میهرەبـانە

دڵـم تونـد تونـد لێـدەدا ئەقڵـت بردم چـاو و برۆت
بـە درۆش بـێ بڵـێ تــــۆم دەوێ
ڪە چــەنــدە شیرینـە درۆتـــــ
بـەس خەیاڵـی هەبـوونـی تـۆ بەسە بـۆمـن هەمـوو شـەوێ
با هەموو عالـەم بزانــن شێتانـە ئـەتــۆم خــۆش دەوێ

دانـە دانـە زوڵفەڪانت لادا هەتـا بـت بینـم
تـۆ شازادەی لە دڵـما ئـەی شاجوانـی ئـەوینـم
ماڵـم بەتۆوە خۆشـە شـار بەتـۆوە جوانـە
قوربانـی ئەو دڵـەت بـم ڪە چـەندە میهرەبـانە

دانـە دانـە زوڵفەڪانت لادا هەتـا بـت بینـم
تـۆ شازادەی لە دڵـما هەی شاجوانـی ئـەوینـم
ماڵـم بەتۆوە خۆشـە شـار بەتـۆوە جوانـە
قوربانـی ئەو دڵـەت بـم ڪە چـەندە میهرەبـانە

خۆشم دەوێی 2 ميران علي
close