متن آهنگ دیوانه جان مرتضی سرمدی

متن آهنگ دیوانه جان مرتضی سرمدی

ای جان جان دیوانه جان
تنها تویی آرام جان
بی تو ببین شک میکنم
هم به زمین هم آسمان

ای جان جان دیوانه جان
چنین منشین بی خانمان
در طلبش احیا کنم
هم حال این و این و آن

دیوانه جانی ، آرام جانم
بی تو نمانده جانی به جانم
من ناتوانم بی تو نمانم
عشق تو آخر زد آتش به خانم

من عاشقم ، عاشق منم
اما نمی یابی مرا
تصویر چشمانت منم اما نمیبینی مرا
دیوانه جان در بزم جان

عاقل نشو در این میان
عشقی نماند در عاقلی
عاقل نشو دیوانه جان
دیوانه جانی ، آرام جانم

بی تو نمانده جانی به جانم
من ناتوانم بی تو نمانم
عشق تو آخر زد آتش به خانم
دیوانه جانی ، آرام جانم

بی تو نمانده جانی به جانم
من ناتوانم بی تو نمانم
عشق تو آخر زد آتش به خانم

close