متن آهنگ قله ی کوه علی زندی کی بدش میاد یکی مثه تو رو داشته باشهکی بدش میادبگو کی میتونه ول کنه تو رو حتی اگه بخوادهر چی سرش بیادمن قصدشو دارم برات یه کار کنم فکر کنتوی سرمه چیمن ...