هركي شه نگئ

تێکست هركي شه نگئ عبدالله

تێکست هركي شه نگئ عبدالله Abdulla Harki Şengê Lyrics

یاتێت و خوت هەژینی بەژن و بالات لە رزینی
خودێ بەس کەنیا وێ تەف مالێ دنیایێ تینی
وەی شەنگێ شەنگێ تو دینی مابو هندا شرینی
هەچیێ شەنگێ ببینی وللە عاقل و سەڤدا نامینی
وللە یێ شەنگوکێ ببینی عاقل و سە ڤدا نامینی
پشتا مالامە ب هنار بە رێ مالامە ب هنار

کچک ژوردا هاتنەخار ئێکا نافدا وەی هەوار
ئێکادنافدا وەی هەوار بەژنا زراف دارچنار
کو توو دگەلمن نەبیە یار مابو چنە سە یران و بهار
ما توو چەندا نازداری کارغەزالال وی واری
سەد ماشاءللە ل وێ بەژنێ وێ خەملا کوردەواری
کەچێ کەچا کووردایێ کارغەزالال چیایێ

دێ بلا بە رمالیا من بای ئەوعەمرێ من یێ مایێ
وای لێ لێ وای لێ لێ دین کرم گەردەن کێلێ
ئاڤرێ تە دل دزێ عاقل و سەڤدا ناهێلێ
وای لێ لێ لێ لێ دین کرم گەردەن کێلێ
ئاڤرێ دل دزێ عاقل و سە ڤدا ناهێلێ
ئەو چ جانی و جەمالە وای دل وای دل وای دل
مابوو هندا دەلالە ژارو عەڤدالوی دل

ئەو چ جانی و جە مالە وای دل وای دل وای دل
مابوو هندا دەلالە ژارو عەڤدالوی دل
یات بێژیت وەز حەشتەدکەم وای دل وای دل وای دل
راستیەو یان خەیالە ئەز باورناکەم دل
یات بێژیت وەز حەشتەدکەم وای دل وای دل وای دل
راستیەو یان خەیالە ئەز باورناکەم دل